Subtle Brazilian Butt Lift
before & after gallery

Patient 2 - BBL - V3
Patient 2 - BBL - V3

Brazilian Butt Lift | View 3

press to zoom
Patient 2 - BBL - V2
Patient 2 - BBL - V2

Brazilian Butt Lift | View 2

press to zoom
Patient 2 - BBL - V1
Patient 2 - BBL - V1

Brazilian Butt Lift | View 1

press to zoom
Patient 2 - BBL - V3
Patient 2 - BBL - V3

Brazilian Butt Lift | View 3

press to zoom
1/3
Patient 3 - BBL - V4
Patient 3 - BBL - V4

Brazilian Butt Lift | View 3

press to zoom
Patient 3 - BBL - V3
Patient 3 - BBL - V3

Brazilian Butt Lift | View 2

press to zoom
Patient 3 - BBL - V2
Patient 3 - BBL - V2

Brazilian Butt Lift | View 1

press to zoom
Patient 3 - BBL - V4
Patient 3 - BBL - V4

Brazilian Butt Lift | View 3

press to zoom
1/3
Patient 4 - BBL - V3
Patient 4 - BBL - V3

Brazilian Butt Lift | View 3

press to zoom
Patient 4 - BBL - V2
Patient 4 - BBL - V2

Brazilian Butt Lift | View 2

press to zoom
Patient 4 - BBL - V1
Patient 4 - BBL - V1

Brazilian Butt Lift | View 2

press to zoom
Patient 4 - BBL - V3
Patient 4 - BBL - V3

Brazilian Butt Lift | View 3

press to zoom
1/3